Angielsko-Polski subiektywny słownik zwrotów Agile i Lean

Niewiele osób sobie zdaje sprawę z faktu, że prowadzenie szkoleń Agile wymaga sporych umiejętności językowych. Z jednej strony, powszechnie przyjęte jest używanie słownictwa angielskiego, czyli standupów, burndownów czy taskboardów, z drugiej strony pisząc artykuły, lub przygotowując materiały chciałoby się uniknąć tzw. „Ponglish” czyli zbitek anielsko-polskich, gdzie rodzime są tylko spójniki typu „Opóźnione taski zaimpaktowały mój skedul”. Choć brzmi to strasznie, jednak taki język często jest używany przez polskich informatyków, zwłaszcza w korporacjach międzynarodowych. Jeszcze gorzej wygląda to w formie pisanej. Zrozumieć taki tekst można jedynie czytając go głośno i powoli i próbując dopasować słyszane słowa do zwrotów angielskich. Tutaj już nie ma wyjścia – pisząc o Agile trzeba tłumaczyć nazwy i sformułowania na polski.

Trudna rola pionierów

Jeżeli jeszcze pozostałe dziedziny, takie jak zarządzanie projektami mają już ogólnie przyjęte tłumaczenia angielskich zwrotów (gdzie stakeholders to interesariusze, work breakdown structure to struktura podziału prac itd.), tak Agile, będąc dość młodą dziedziną, standardów takich nie ma. W związku z prośbą jednego z uczestników szkolenia o spisanie takiego słowniczka, poniżej zamieszczam listę popularnych zwrotów Agile’owych wraz z moimi tłumaczeniami. Muszę tu od razu zaznaczyć, że tłumaczenia są bardzo subiektywne. Bazuję oczywiście na tym co się mówi i pisze, ale nie wszystkie polskie nazwy mi się podobają i te zwroty tłumaczę po swojemu.

Nazwy własne

Jest kilka sformułowań, które uważam za nazwy własne, a przez to nie podejmuję się ich tłumaczenia. Należą do nich m.in. Agile, Scrum, Scrum-of-Scrums, Sprint, Lean, Extreme Programming, Kanban, czy Andon. Dlatego zawsze te słowa będą w moich materiałach pisane z dużej litery. Do nazwy własnej zaliczam też Product Ownera i Scrum Mastera. Co ciekawe tego drugiego Scrum Alliance (a za nim większość Agilistów) pisze razem jako jeden wyraz, natomiast scrum.org Kena Schwabera używa już "Scrum Master" pisanego jako dwa osobne wyrazy. Kwestia znaków handlowych?

Słowniczek

 • Acceptance Criteria – Kryteria Akceptacyjne
 • Acceptance Tests – Testy Akceptacyjne
 • Automated Tests – Testy Automatyczne
 • Backlog – Rejestr:
  • Product Backlog (PB) – Rejestr Produktowy
  • Product Backlog Item (PBI) – Element Rejestru Produktowego
  • Sprint Backlog – Rejestr Sprintu
  • Sprint Backlog Item (SBI) – Element Rejestru Sprintu
  • Impediments Backlog – Rejestr Przeszkód
 • Backlog Refinement – Porządkowanie Wymagań
 • Burndown – Wykres Spalania.
  • Release Burndown – Wykres Spalania Wydania
  • Sprint Burndown – Wykres Spalania Sprintu
 • Commitment – Zobowiązanie
 • Continuous Delivery – Ciągłe Dostarczanie
 • Continuous IntegrationCiągła Integracja
 • Cycle Time – Czas Cyklu
 • Daily Scrum – Codzienne Spotkania
 • Definition of Done, DoD – Definicja Ukończenia
 • Definition of Ready, DoR – Definicja Gotowości
 • Epic – Opowieść
 • Information Radiator – Promiennik Informacji (jako przeciwieństwo Information Refrigerators – Zamrażalinka Informacji)
 • Lead Time – Czas Realizacji
 • Planning Poker – Poker Planujący
 • Potentially Shippable – Potencjalnie Wdrażalny
 • Product Increment – Przyrost Produktu
 • Release – Wydanie
 • Release Plan – Plan Wydania
 • Self-organization – Samoorganizacja
 • Sprint Retrospective – Retrospektywa
 • Sprint Review – Przegląd Sprintu
 • Story Points – Punkty Historyjki
 • System Throughput – Przepustowość Systemu
 • Task Board – Tablica Zadań
 • Theme - Temat
 • Time-Boxes – Ramy Czasowe
 • Unit Tests – Testy Jednoskowe
 • User Story – Historyjka Użytkownika
 • Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia Wartości
 • Velocity – Prędkość. Velocity Chart to oczywiście Wykres Prędkości.
 • Work in Progress, WIP – Praca w Toku

Wszystkie uwagi i sugestie mile widziane.

Specjalne podziękowanie dla Krzysztofa Skoropady za sugestie.

Zapraszam również do lektury japońsko-polskiego słownika Lean